Správne poplatky

  1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
  2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
  3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €,
  4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €,
  5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €,
  6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,
  7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €,
  8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 199 €.

Oslobodenie

Od poplatku položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatku podľa bodov 1 a 2 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

Poplatok podľa bodov 6 – 8 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

Poplatok podľa bodu 1 a 5 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). Poplatok podľa bodu 2 až 4 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Zdroj: portal.gov.sk

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.