Podmienky pre užívateľov

Podmienky používania

www.svadbaonline.sk je verejný internetový portál. Všetky služby sú poskytované na komerčných a nekomerčných základoch zadarmo, pokiaľ nie je stanovené inak.

Portál je spravovaný a vlastnený firmou OZtrades.r.o., Pribišova 4, 84105Bratislava

Registrácia užívateľa

Registrácia nie je povinná. Registrovaný užívateľ má prístup k viacerým službám ponúkaným OZtrade s.r.o. Svojou registráciou na tejto stránke registrovaný súhlasí so zverejnením jeho osobných dát do operačnej databázy a súhlasí s tým, že OZtrade s.r.o. mu môže zasielať rôzne promočné akcie alebo špeciálne ponuky.

Informácie poskytnuté pri registrácii musia byť v právnom súlade v krajine registrácie.

Ukončenie existujúcej registrácie

Existujúca registrácia nemôže byť zrušená samotným užívateľom.

Správca portálu si vyhradzuje právo na zrušenie existujúcej registrácie alebo obmedzenie použivateľského práva v prípade, že by to bolo proti právu Slovenskej republiky. Aj ked patričná registrácia bola zrušená, OZTrade s.r.o. si vyhradzuje právo na používanie informácií, ktoré boli poskytnuté užívateľom počas doby registrácie. Napríklad komunikácia vo fórume.

Povinnosti užívateľa

Registrovaný užívateľ sa nesmie chovať agresívne voči ďalším užívateľom. Užívateľ nesmie nijako nepriaznivo ovplyvniť ďalšieho užívateľa tým, že bude používať nevhodné výrazy alebo akoukoľvek inou formou. Užívateľ si nemôže nárokovať na akékoľvek honoráre za publikované veci.

OZTrade s.r.o. nie je zodpovedný za obsah publikovanej diskusie, fotiek, patentov a dalších právných vecí. Užívateľ je zodpovedný za ním zverejnené informácie, fotky a je oboznámený s tým, že nesmie používať túto službu na ilegálnu propagáciu alebo iné ilegálne aktivity.

Užívateľ sa nesmie prihlásiť ako iný užívateľ, a tým poškodiť meno druhého užívateľa akýmkoľvek spôsobom.

Užívateľ nesmie žiadným spôsobom ohroziť prevádzkovateľa danej domény tým, že bude propagovať iné firmy alebo služby.

Užívateľ je zodpovedný za to, že užívateľské meno/heslo nebude distribuované dalším osobám. OZTrade s.r.o. nie je zodpovedný za neautorizovaný prístup treťou osobou s alebo bez užívateľovej vedomosti.

Užívateľ je povinný informovať OZtrade s.r.o. v prípade, že došlo ku zneužitiu jeho hesla alebo užívateľskeho mena.

Touto registráciou užívateľ súhlasí s morálnými zásadami a princípmi a hlavne:

 • nezaťaží OZtrade s.r.o. server úmyselne
 • nepoužije túto službu na distribúciu pornografie
 • nepoužije túto službu na distribúciu ilegálneho softwéru a ďalších kopírovaných materiálov
 • nepoužije túto službu na prelinkovanie na iné stránky
 • nepoužije túto službu na komerčné účely

Foto albumy po obsahovej stránke

Užívateľ je zodpovedný za vytvorenie vlastných albumov iba z fotiek, na ktoré majú vlastnícke právo.

Je striktne zakázané zdieľanie fotiek, ktoré porušujú morálne pravidlá a zákon Slovenskej republiky. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky fotky vo fotoalbume a tak isto aj na fotku použitú v užívateľovom profile.

Ceny

Služby ponúknuté registrovaným užívateľom portálu www.svadbaonline.sk sú zadarmo, okrem komerčnej inzercie.

Obmedzenie záruky

Je naša najväčšia priorita udržiavať funkčnosť a ochranu stránky, avšak nie je možné garantovať 24/7 operačnosť stránky, a tak isto nemôžeme byť zodpovedný za škodu, ktorá vznikla používaním portálu.

Užívateľské podmienky

OZTrade s.r.o. si rezervuje právo na akékoľvek zmeny v týchto podmienkách kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia registrovaných užívateľov.

Užívateľ súhlasí s tým, že Online Portals s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchadzajúceho oznámenia.

Dodržiavanie etických noriem

Touto registráciou s OZTrade s.r.o. užívateľ súhlasí, že bude používať tieto služby v súlade s dobrými mravmi a nebude vykonávať aktivity smerujúce k rasovej, národnostej alebo inej neznášanlivosti.Zároveň sa zaväzuje dodržiavať právo a právne predpisy krajiny, v ktorej je portál registrovaný. V prípade porušenia akýchkoľvek uvedených pravidiel, si prevádzkovateľ OZTrade s.r.o. vyhraduje právo obmedziť, resp. úplne zrušiť prístup takýmto užívateľom. Užívatelia a návštevníci portálu www.svadbaonline.sk sú povinní dodržiavať zákony krajiny, v ktorej sa nachádzajú ako aj zákony Slovenskej republiky.V prípade vzniku právneho sporu, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje registrovaných užívateľov príslušným štátnym orgánom.

Registráciou na www.svadbaonline.sk užívatelia automaticky súhlasia s týmito podmienkami používania.

Pravidlá používania sekcie VIDEO portálu www.svadbaonline.sk

 1. Každý používateľ portálu www.svadbaonline.sk je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, najmä ale nielen autorského zákona, zákona o ochrane osobných údajov, trestného zákona, zákona o reklame a je si vedomý svojej právnej zodpovednosti za ich porušenie.
 2. Používateľ portálu je oprávnený využívať služby v súlade s týmito pravidlami a podmienkami až po vyplnení registračných údajov, udelení súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami a po tom, čo prevádzkovateľovi doručí prejav vôle, z ktorého je zrejmé, že chce používať služby prevádzkovateľa.
 3. Používateľ berie na vedomie, že záznamy alebo ich časti, ktoré umiestňuje na www.svadbaonline.sk nesmú odporovať ani obchádzať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje voľný priestor na svojom serveri, tak aby každý zaregistrovaný používateľ mohol ukladať, upravovať, rozširovať obmedzenému alebo neobmedzenému okruhu osôb svoje záznamy (zvukové, zvukovo-obrazové, obrazové.) pričom uvedené služby poskytuje každému zaregistrovanému používateľovi bezplatne, na základe registrácie a vyslovenia súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami.
 5. Používateľ nesmie zasielať vo videách nevyžiadané informácie komerčnej komunikácie ostatným používateľom portálu.
 6. Používateľ je povinný sa zdržať akýchkoľvek zásahov do autorských práv ku dielam umiestneným na www.svadbaonline.sk, diela tretích osôb nesmie sprístupňovať, šíriť, používať bez súhlasu ich autorov alebo nositeľov autorských práv.
 7. Používateľ berie na vedomie, že na www.svadbaonline.sk nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou:
  a. násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
  b. zbrane a strelivo, propagovať vojnu
  c. alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov
  d. príspevky s erotickým, obscénnym obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie), vrátane príspevkov znevažujúcich alebo urážajúcich osoby,
  e. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie
 8. Používateľ berie na vedomie, že videozáznamy alebo ich časti, ktoré umiestňuje na www.svadbaonline.sk nesmú odporovať ani obchádzať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
  Používateľ nesmie umiestňovať na www.svadbaonline.sk záznamy alebo informácie, ktorými najmä:
  a. ohrozuje alebo porušuje práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.) ,
  b. zasahuje do osobnostných práv fyzických osôb – jej súkromia, mena, prejavov osobnej povahy, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, alebo zasahuje do dobrej povesti právnickej osoby, alebo neoprávnene používa jej názov,
  c. ohrozuje alebo porušuje hospodársku súťaž, alebo sa dopúšťa nekalosúťažného konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom,
  d. neoprávnene používa obchodné meno, ochranné známky, alebo iné označenia, zameniteľné s obchodným menom, ochrannou známkou prevádzkovateľa alebo tretích osôb, pričom na použitie takýchto označení používateľ nie je oprávnený,
  e. organizuje, objednáva, pomáha, navádza, podporuje alebo podnecuje na spáchanie trestného činu alebo na hromadné neplnenie dôležitých zákonných povinností, schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin alebo jeho páchateľa, f. navádza, podnecuje, podporuje alebo schvaľuje užívanie alebo zneužívanie omamných a psychotropných látok, vrátane fajčenia, užívania alkoholu, jedov, prekurzorov a to najmä mladistvými,
  g. sa vyhráža iným osobám alebo skupine obyvateľov, použitím násilia, usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu,
  h. verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
  i. sa verejne vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd, alebo takéto obmedzenie vykoná, alebo podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny,
  j. úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu , ktorá je nepravdivá alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať takéto nebezpečenstvo,
  k. rozširuje, sprístupňuje, rozmnožuje pornografické diela, osobitne detskú pornografiu, vrátane takých zobrazení, v ktorých sa zobrazuje neúcta ku človeku, ohrozenie mravnosti a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, taktiež ak takéto dielo sprístupňuje osobám mladším ako osemnásť rokov,
  l. obsahuje nepravdivý údaj o osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť úú spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu,
  m. poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretím osobám,
  n. neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného,
  o. neoprávnene sprístupní alebo zverejní osobné údaje inej osoby,
  p. podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje ku potlačeniu základných práv a slobôd osôb,
  q. verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb,
  r. verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust,
  s. sa dopúšťa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom,
  inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré uložil na www.svadbaonline.sk.
 9. Používateľ nesmie v záznamoch, materiáloch, alebo informáciách, ktoré ukladá na www.svadbaonline.sk šíriť akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu na svoje výrobky, služby alebo činnosť ani na výrobky, služby a činnosť tretích osôb, okrem používateľa platenej služby, ktorá je spoplatňovaná na základe cenníka reklamy www.svadbaonline.sk
 10. V súlade s § 6 ods. 4 zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 Z. z. prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, ktoré poskytol používateľ alebo boli na žiadosť používateľa uložené na portáli www.svadbaonline.sk, ak prevádzkovateľ nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní používateľa a ak koná na odstránení protiprávneho konania bez zbytočného odkladu.
 11. Prevádzkovateľ nie je v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z. z. povinný sledovať informácie a ani nie je oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré používatelia ukladajú alebo prenášajú. Ak sa však prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti takýchto informácií, je povinný odstrániť ich alebo zamedziť prístup k nim.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa okamžite, po zistení ich umiestnenia z www.svadbaonline.sk odstrániť uložené záznamy alebo informácie, ktoré používateľ uložil na www.svadbaonline.sk, ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto všeobecné pravidlá a podmienky, resp. dobré mravy.
 13. Pridávať video môže užívateľ v akomkoľvek formáte, najlepšie však ako .avi,.mpeg, windows media atd.formát. Video nesmie presiahnuť celkovú dĺžku 10 minút a objem 100 MG. Videa vo veľmi zlej kvalite –natočené mobilným telefónom nemusia byť pre nízku kvalitu publikované.

Pravidla dražby a bazáru www.svadbaonline.sk

Internetový obchodný priestor ktorý je umiestnený na Slovensku na adrese www.svadbaonline.sk je obchodná platforma, kde môžu byť predávané rôzne produkty formou bazáru a dražby. Ak hľadáte, chcete predať alebo kúpiť – ste na najlepšej adrese.

 1. Všeobecné ustanovenia. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú vo všetkých právnych úkonoch medzi www.svadbaonline.sk a užívateľmi Internetových služieb tohto portálu. Registráciou na www.svadbaonline.sk sa zaväzuje užívateľ dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky. www.svadbaonline.sk poskytuje svoj obchodný priestor užívateľovi vystupujúcemu ako predajca, aby mohol svoj tovar ponúknuť širokej verejnosti. Registráciou vzniká zmluva medzi užívateľom a www.svadbaonline.sk ktorej obsahom je, že portál www.svadbaonline.sk poskytuje obchodný priestor užívateľovi. Táto zmluva je zo zásady bezplatná.
 2. Princíp služby bazár a dražba. Službu, ktorú poskytuje www.svadbaonline.sk sa rozumie, ako obchodný priestor , s pomocou ktorého môžu užívatelia uzatvárať obchody medzi sebou bez toho aby vznikali kúpnopredajné zmluvy s portálom www.svadbaonline.sk . Portál ponúka užívateľom službu, ktorá im umožní predať svoj tovar za najvyššiu ponuku. Predajca berie na vedomie, že tovar je vydražený za najvyššiu ponuku. Najnižšia ponuka je zároveň vyvolávaciou sumou aj keď je pod tržnou hodnotou daného tovaru. Obchodný styk vzniká výlučne medzi užívateľmi, dohodnuté platobné a dodacie podmienky, záruka, náhrada škody sa prevádzajú priamo medzi nimi. Užívatelia berú na vedomie, že www.svadbaonline.sk nie je poverená overovať daný tovar a z tohto dôvodu nepreberá žiadnu zodpovednosť nad informáciami, ktoré poskytujú systému užívatelia. Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom portálu www.svadbaonline.sk. Užívatelia berú na vedomie, že v priebehu dražby sa cena ponúkaného tovaru môže zvyšovať, ale v žiadnom prípade nie znižovať. Tovar vydraží záujemca s najvyššou ponukou, v prípade viacerých zhodných ponúk sa vyberá ponuka, ktorá bola najskôr prijatá.
 3. Prístup k službe. Prístup k službe majú všetci registrovaní užívatelia portálu www.svadbaonline.sk. Služba nie je spoplatňovaná pokiaľ prevádzkovateľ portálu www.svabdaonline.sk nerozhodne inak. Používanie služieb system drazby a bazáru je poskytované subjektom spôsobilým pre obchodovanie. www.svadbaonline.sk si vyhradzuje právo znemožniť používanie svojich služieb osobám, ktorých spôsobilosť pre obchodovanie je spochybniteľná.
 4. Záväzky predajcu. Ak užívateľ poskytuje systému tovar na predaj, zaväzuje sa, že v rámci ponúkaného tovaru uvádza pravdivé údaje a nezamlčuje žiadne skutočnosti, ktoré by mohli znižovať hodnotu daného tovaru, že disponuje daným tovarom, prípadne je schopný vykonávať ponúkanú službu, že nebude daným tovarom počas doby dražby inak disponovať a že ponúkaný tovar po vydražení následne skutočne predá záujemcovi s najvyššou ponukou. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ponúkať tovar ktorého predaj, alebo ponuka je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo jeho predaj je viazaný len na koncesie alebo licencie, alebo jeho ponuka, predaj, či poskytovanie je v rozpore s dobrými mravmi.
 5. Ochrana údajov. www.svadbaonline.sk sprostredkuje po ukončení aukcie e-mailovú a poštovú adresu a telefónne číslo obchodného partnera, kupujúcemu aj predajcovi. Údaje zadané užívateľom sa používajú len v prípadoch vyrozumenia účastníkov obchodu, štatistík užívateľa, námatkovej telefonickej kontroly užívateľa pre overenie jeho totožnosti a zasielania informačných materiálov.
 6. Ručenie a záruka. www.svadbaonline.sk neručí za nepretržitú prevádzku a dostupnosť svojich služieb, za ich bezchybnosť a taktiež nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené technickými problémami a takisto nezodpovedá za synchronizáciu systémového času portálu so svetovým časom. www.svadbaonline.sk tiež v žiadnom prípade neručí za nepriame škody, následné škody, alebo atypické škody žiadneho druhu, ako aj za náhradu ušlého zisku, stratených údajov, alebo iných nemateriálnych hodnôt.
 7. Vyradenie užívateľov. www.svadbaonline.sk má právo vyradiť zo systému užívateľov a ich ponuky, ktoré by porušovali právne predpisy alebo dobré mravy, alebo ak by bola spochybnená spôsobilosť užívateľa pre obchodovanie.