Miss Nevesta 2013 – Pravidlá súťaže

 1. Organizátorom súťaže  Miss Nevesta 2013 ( ďalej len „hra“) je spoločnosť Online Portals s.r.o, Pribišova 4, 841 05 Bratislava 4
 2. Účastníkom hry sa stane každá fyzická osoba –užívateľ portálu www.svadbaonline.sk , ktorá splní všetky podmienky účasti na hre, tak ako sú uvedené v týchto pravidlách hry ( ďalej len „pravidlá“) automaticky.V prípade porušenia pravidiel nebude tento užívateľ zaradený do losovania o výhernú sumu.
 3. Hlasovanie  sa začína 10.3.2014 a končí 25.3.2014 o 23:59 hod
 4. Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto je ochotný zaslať fotky nevesty príp. ženícha a ktorého svadobný obrad sa uskutočnil v roku 2013. Online portals si vyhradzuje pravo fotku neakceptovať v prípade že bude mať neprijateľný obsah alebo bude odporovať dobrým mravom. Zo súťaže budú vylúčené prihlášky, kde dátum svadby nebude v roku 2013.
 5. Fotky je potrebné zaslať v kvalite potrebnej na zabezpečenie adekvátneho zobrazenia súťažiacich aj po úprave administátormi SvadbaOnline.sk pre potreby webového zobrazenia.
 6. Zaslanie fotky do súťaže bude možné v termíne od 26.2.2014 do 7.3.2013 na adresu redakcia@svadbaonline.sk
 7. Všetky hlasy budú monitorované našimi administrátormi, ktorí vymažú príspevok alebo hlas  pokiaľ dôjde k porušeniu týchto pravidiel.
 8. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom je daň povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny. Všetky peňažné výhry nad 166,- €  sú predmetom dane z výhry a výherca je povinný v zmysle zákona o dani z príjmu z výhry zaplatiť daň z príjmu.
 9. Účasťou na hre vyjadruje každý účastník hry svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený..
 10. Hlasovanie bude prebiehať na stránke www.svadbaonline.sk a na stránke https://www.facebook.com/svadbaonline.sk pričom konečné poradie stanoví súčet týchto hlasov.
 11. Pri porušení pravidel súťaže si organizítor súťaže vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.
 12. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže aj počas jej konania.