Osobitná matrika

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

  • území cudzieho štátu,
  • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
  • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
  • území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.  Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia.  K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.

Oznámenie možno urobiť na:

  • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
  •  matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
  •  matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
  • na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve SR, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

Zdroj: portal.gov.sk

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.