Naj bozk 2013 – Pravidlá súťaže

Pravidlá a podmienky súťaže NAJ BOZK
 1. Organizátorom súťaže  NAJ BOZK ( ďalej len „hra“) je spoločnosť Online Portals s.r.o, Pribišova 4, 841 05 Bratislava 4
 2. Účastníkom hry sa stane každá fyzická osoba –užívateľ portálu www.svadbaonline.sk , ktorá splní všetky podmienky účasti na hre, tak ako sú uvedené v týchto pravidlách hry ( ďalej len „pravidlá“) automaticky.V prípade porušenia pravidiel nebude tento užívateľ zaradený do losovania o výhernú sumu.
 3. Hlasovanie  sa začína 4.12.2013 a končí 18.12.2013 o 23:59 hod
 4. Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto je ochotný zaslať fotku z najkrajším bozkom so svojím partnerom alebo partnerkou. Online portals si vyhradzuje pravo fotku neakceptovať v prípade že bude mať neprijateľný obsah.
 5. Zaslanie fotky do súťaže bude možné v termíne od 22.11.2013 do 1.12.2013 na adresu redakcia@svadbaonline.sk
 6. Všetky hlasy budú monitorované našimi administrátormi, ktorí vymažú príspevok alebo hlas  pokiaľ dôjde k porušeniu týchto pravidiel.
 7. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom je daň povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny. Všetky peňažné výhry nad 166,- €  sú predmetom dane z výhry a výherca je povinný v zmysle zákona o dani z príjmu z výhry zaplatiť daň z príjmu.
 8. Účasťou na hre vyjadruje každý účastník hry svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený..
 9. Hlasovanie bude prebiehať na stránke www.svadbaonline.sk a na stránke https://www.facebook.com/svadbaonline.sk pričom konečné poradie stanoví súčet týchto hlasov.
 10. Pri porušení pravidel súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.
 11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže aj počas jej konania.