Miss nevesta 2012

  1. Organizátorom súťaže Miss nevesta ( ďalej len „hra“) je spoločnosť Online Portals s.r.o, Pribišova 4 , 841 05 Bratislava
  2. Účastníkom hry sa stane každá fyzická osoba – užívateľ portálu www.svadbaonline.sk, ktorá splní všetky podmienky účasti na hre, tak ako sú uvedené v týchto pravidlách hry ( ďalej len „pravidlá“) automaticky.V prípade porušenia pravidiel nebude tento užívateľ zaradený do losovania o výhernú sumu.
  3. Hlasovanie sa začína 24.2.2013 o 22:00 hod.a končí 10.3.2013 o 22:00 hod
  4. Do súťaže sa môžu prihlásiť nevesty, ktorých dátum svadby je v rozmedzí 1.1.2012 - 31.12.2012.
  5. Všetky hlasy budú monitorované našimi administrátormi, ktorí vymažú príspevok alebo hlas pokiaľ dôjde k porušeniu týchto pravidiel.Fotky prihlásaných môžu byť pre potreby webových prehliadačov upravené a komprimované.
  6. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom je daň povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny. Všetky peňažné výhry nad 166,- € sú predmetom dane z výhry a výherca je povinný v zmysle zákona o dani z príjmu z výhry zaplatiť daň z príjmu.
  7. Účasťou na hre vyjadruje každý účastník hry svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.
  8. Hlasovanie bude prebiehať na stránke www.svadbaonline.sk a na stránke https://www.facebook.com/svadbaonline.sk pričom konečné poradie stanoví súčet týchto hlasov.Každý užívateľ môže pridať počas 24h jeden hlas. Z jednej IP adresy je možné poslať počas jedného dňa iba 5 hlasov. Hlasovanie na facebooku sa deje prostredníctvom „lajkovania“ fotky
  9. Pri porušení pravidel súťaže si organizítor súťaže vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.
  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže aj počas jej konania.