Kostoly a úrady – Matrika Vinné


Adresa:
č. 508, 07231 Vinné

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6492224

Fax:
056/6492224

E-mail:
starosta@vinne.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Kráľ


Základné údaje Leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadm. výške okolo 148 m. Archeologické nálezy potvrdzujú, že obec Vinné sa nachádza v lokalite osídlenej už v mladšej dobe kamennej. Tamojšie sídlisko jestvuje od 6. stor., čo dosvedčujú archeologické nálezy. Na kopci Senderov, v chotári obce, sa našli časti základov románskeho kostola (kláštora) sv. Kríža z 9. - 11. stor., čo dokazuje existenciu veľkomoravského štátu aj na tomto území. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z r. 1249. V tomto roku sa spomína aj fara. Od 13. stor. patrilo Vinné šľachticom z Michaloviec, a vetve z Vinného. Okolo r. 1300 dali šľachtici postaviť hrad na kopci nad dedinou. K hradnému panstvu Vinné patrilo okolo 25 priľahlých dedín. V r. 1335 sa spomína mlyn, v r. 1336 vinice. V 14. stor. obec zaznamenala rozvoj. V r. 1427 mala 37 port. Sídlili tu Sztárayovci, Szirmayovci, Draveckovci. V r. 1599 bolo vo Vinnom 53 poddanských domov, kúria tamojších šľachticov, kostol, fara, dva - tri mlyny. Neskôr poddaných a domov z dôvodu ich útekov podstatne ubúdalo, takže v r. 1715 poklesol počet domácností na 18. V r. 1720 bolo v obci už 28 domácností a v r. 1828 tu bolo 104 domov a 1061 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V 18.stor. bola známa ako trhová obec. Obec bola mimoriadne kruto postihnutá v 2. svet. vojne, keď bolo vypálených 285 domov a čiastočne 120 usadlostí a ďalších poľnohospodárskych stavieb. Dôvodom bolo pôsobenie partizánskej skupiny v katastri obce a aktívna účasť obyv. v boji proti fašizmu. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárskou a ovocinárskou výrobou. Významné bolo najmä pestovanie viniča, ktoré svojho času patrilo k jedným zo závažných zdrojov obživy miestneho obyvateľstva. Obyvatelia sa živili aj kamenárskou činnosťou. Kameň získavali v andezitových lomoch Vihorlatu. Najstaršie časti farského kostola pochádzajú z 13. stor. Hrad Vinné, ako strážny hrad, sa spomína v 2. pol. 13. stor. V r. 1466 bol zničený a v r. 1594 znovupostavený. Patril šľachticom z Michaloviec. Zbúraný bol zač. 18.stor. podľa uznesenia snemu o likvidácii hradov, ale dodnes existujú zvyšky múrov. Ranogotický rím. kat. kostol sv. Anny pochádza z konca 13. stor., neskôr prestavaný. Neskororenesančný kaštieľ pochádza z polovice 17. stor., v 18. stor. upravený. V obci stojí neogotická kaplnka sv. Rodiny a pomníky obetiam 1. a 2. svet. vojny. Pomník Matka v ohni je dielom akademického sochára Pončáka. Kontakty Matrika Vinné 589 Vinné 07231 Telefón: 056/6492224

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna