Kostoly a úrady – kostol sv. Jozefa


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
045 692 91 00

Kontaktná osoba:
Správca farnosti: Mgr. Stanislav Sabol

Otváracie hodiny:
Bohoslužby sa konajú :
- v sobotu o 17.hod. -Horná Roveň, kostolík sv.Jána
- v nedeľu o 11.hod. - Štiavnické Bane, farský kostol sv.Jozefa
- v ostatné dni podľa oznamov vyvesených na dverách kostola


Cirkevné dejiny sú späté s pôsobením dvoch rádov: jezuitov z Banskej Štiavnice a hieronymitánov, ktorí sem prišli z Tirolska (Rakúsko). Na žiadosť baníkov vybudovali jezuitskú kaplnku na Vindšachte už r.1681, kaplnku sv. Jána a neskôr Kalváriu r.1733 na Hornej Rovni, ale predovšetkým kostol sv. Jozefa s kláštorným komplexom na Vindšachte (1735-l754). Hieronymitáni prišli na Vindšachtu v r.1733 vďaka hlavnému komorskému grófovi J.A.Wenzelovi von Sternbachovi, ktorý pochádza z oblasti Tirolska, ako aj podkomorskému grófovi Bartolomejovi Ľudovítovi z Hechengartenu, pôvodom z Oberndorfu, tiež z tejto oblasti (je pochovaný v krypte kostola) a od 15.4.1735 sa započalo s výstavbou kostola a kláštora. Hlavný oltár pochádza z r.1741. Kostol sv. Jozefa je jednoloďový barokový kostol s predstavenou vežou. Zo severnej strany prilieha ku kostolu poschodová budova kláštora, v ktorej žiaľ, v 60. - 70. rokoch 20. storočia bol jeden trakt zmenený na vináreň a kino. Jednotný rukopis má aj ostatný mobiliár kostola - kazateľnica s erbami 4 evanielistov a plastikami 4 cirkevných otcov, krstiteľnica je mramorová s medeným víkom a datovaná rokom 1783, pozoruhodné sú i spovedelnice a najmä kostolné lavice s erbami donátorov, autorsky doložené D. Stanettim a rokom 1762. Organ je dokladom vysokej hudobnej kultúry na Štiavnických Baniach. Významnou udalosťou v dejinách Vindšachty boli cisárske návštevy Habsburgovcov. Už pri prvej cisárskej návšteve bol kostol takmer hotový a slávila sa tu sv. omša, slávnostne vysvätený bol biskupom Antonom Révayom v roku 1754. Rád jezuitov bol zrušený v r. 1773 a rád hieronymitánov r. 1786. Potom p1nil funkciu farského kostola. V 19. storočí došlo k viacerým stavebným úpravám, najmä po požiari 10. 6. 1824, po zásahu bleskom. Kostol dostal novú neorománsku vežu na východnej strane. Z južnej strany kostola je vchod do krypty, kde sú pochované významné osobnosti vedeckého, kultúrneho a duchovného života. Kláštorný komplex sa budoval dlhšie obdobie a poskytoval ubytovanie pre cca 15 mníchov v r. 1782. Po zrušení rádu plnil funkciu fary, ale na prízemí boli aj byty pre učiteľov, hospodárske miestnosti, na 1. poschodí miestnosti pre banský úrad, archív, učtáreň, miestnosti pre rezbársku školu a pod. Na 2. poschodí miestnosti pre farára, kaplána, učiteľa a štátnu školu. K veľmi zaujímavým pamiatkam viažúcim sa ku kostolu sv. Jozefa je cyklus 7 prícestných kaplniek smerom ku komorskému dvoru (dnešný OcÚ).

Galéria