Kostoly a úrady – Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.Rímsko-katolícky kostol (pôvodne gotický) zo začiatku 14. stor. s renesančnou klenbou, v 20. stor. bol rozšírený pristavanou loďou. Pôvodný neskorobarokový oltár z 18. stor. s obrazom Nanebovzatia Panny Márie a sochou Piety. Gotický zvon z roku 1519 s nápisom Kristus kráľ prichádza s mierom. Boh stvoril človeka. Ježiš, Mária roku Pána 1519.

Galéria