Kostoly a úrady – Katolícky kostol Liptovské Revúce


Adresa:
Stredná 509, Liptovské Revúce

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
014/397179

Web:

Kontaktná osoba:
Ľudovít Frič


Liptovské Revúce dostali svoje meno iste od potoka, ktorý prudko tiekol dolinou a hučal - reval. Liptovské Revúce ležia na dotyku Nízkych Tatier a Veľkej Fatry v pramennej oblasti potoka Revúca. Liptovské Revúce zahŕňajú v sebe tri časti - Vyšnú, Strednú, Nižnú. 7. Augusta 1787 sa Liptovské Revúce spolu s Lúžnou cirkevne osamostatnili od Liptovskej Osady. Prvým administrátorom novovytvorenej farnosti bol P. Anton Janík OFM - pravdepodobne z Okoličného. Prvým invenstovaným farárom sa stal roku 1789 Anton Tobiáš Nedeczey, ktorý bol aj iniciátorom otvorenia školy (predtým pôsobil v Ružomberku okolo roku 1760). Do roku 1819 slúžil Revúčanom drevený kostolík (oratórium) postavený roku 1692. Základný kameň nového murovaného kostola bol posvätený a položený 26.mája 1802 na vigíliu Nanebovstúpenia Pána. Stavba trvala 17 rokov. Dostavaný bol teda roku 1819. Požehnaný bol 1.augusta a zasvätený Očisťovaniu Panny Márie (Obetovanie Pána). Počas stavby sa vystriedali kňazi: Jozef Dvorčák - iniciátor stavby, Ján Lazár, Štefan Tóth, Matej Nemessányi a Jozef Mojš. Starý drevený kostolík bol zbúraný v októbri roku 1819. V roku 1821 sa veriaci spolu s kňazom Jozefom Mojšom dali do stavby murovanej fary pri kostole. Dovtedy slúžila ako fara drevená chalupa Ondreja Močiľana (asi 8 minút chôdze od kostola “za vodou”). V roku 1823 bola na kňazovu žiadosť (Jozef Mojš) postavená škola pri kostole. V roku 1829 bol zadovážený obraz “Ukrižovaného” na hlavný oltár určený pre adventnú a pôstnu dobu od maliara Maximiliána Raczkaja. V tom istom roku bol založený spolok Leopolda na podporu misií v Amerike. V roku 1884 založil farár Ján Vlošák spolok striezlivosti a úplnej zdržanlivosti. Od roku 1889 spravoval farnosť Jozef Tomík - nadaný a presvedčený Slovák. Jozef Tomík dal vymaľovať kostol. Maľbu previedol známy slovenský maliar, sliačansky rodák, Jozef Hanula - počas rokov 1912-1913. Jozef Tomík zomrel 7.mája 1916 a je pochovaný pri kostole v Liptovských Revúcach. V rokoch 1927-1933 tu pôsobil ThDr. Štefan Barnáš. Veľkou udalosťou bola oslava 150-ročného jubilea založenia farnosti, ktorú celebroval Andrej Hlinka. V rokch 1952-1957 za farára Lavrinca bola prevedená oprava chrámu a renovácia malieb. Veľkú prácu odviedol správca fary Jozef Debnár počas svojho pôsobenia 1957-1972. Keď dal na fare vybudovať vodovod, lebo fara bola bez vody, dal pristaviť chodbu s kúpeľňou a WC. 9.mája 1967 začal so stavbou nového poschodia na pôvodnú budovu fary. Tieto a iné práce na obnove fary boli s rozličnými ťažkosťami dokončené do zimy toho istého roku. Farská budova týmto začala spĺňať všetky požiadavky moderného bývania. Treba samozrejme pripomenúť, že všetko sa dialo za výdatnej pomoci farníkov. Matriky boli vedené od roku 1852, avšak tieto boli 2.apríla 1952 odovzdané podľa vtedajších vládnych komunistických praktík MNV v Liptovských Revúcach. Na farskom úrade sa nachádzajú matriky od roku 1898.

Galéria