Kostoly a úrady – Historicka Kalvária na Urpíne


Adresa:
Námestie SNP 19, 97590 Banska Bystrica

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Mobil:
048/ 47 208 25

E-mail:
bystrica@kbs.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mons.ThDr.Marián Bublinec


V diecéze renovujeme historickú Kalváriu na Urpíne Do konca roku 2007 by mala byť dokončená obnova priestorov a objektov komplexu historickej kalvárie na Urpíne, ktorá od roku 1689 plnila svoju náboženskú funkciu nad historickým centrom mesta. Dnes sa nachádza na území rímskokatolíckej farnosti Banská Bystrica – Katedrála Opravné práce začali na podnet diecézneho biskupa Rudolfa Baláža v roku 2006 za pomoci dobrovoľníkov a veriacich. V letných mesiacoch 2007 pokročili do hlbších architektonicko-ochranárskych odborných rekonštrukcií. Jedným z cieľov architektonického riešenia je zabezpečiť viditeľnosť historickej kalvárie z centra mesta. História písala o Kalvárii a dnes svedčí o minulosti Podľa slov riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Miroslava Suru bola kalvária pôvodne „postavená nad siluetou barokového mesta.“ PhDr. Miroslav Sura, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica Tradícia pútí na vrchu Urpín sa píše od roku 1663. V roku 1689 boli postavené tri kríže a jednoduché zastavenia. V roku 1712 jezuita P. Jozef Mayer dal postaviť na Urpíne tri kríže na spôsob kalvárie. (podľa Katalógu kňazov Banskobystrického biskupstva z roku 1969 od autora Záveruckého.) V rokoch 1712 – 1713 – prebiehala výstavba Kaplnky svätého hrobu na podnet P. Jakuba Erasima. Nad záverom kaplnky bola postavená vežička so zvonom. V interiéri pribudli nástenné maľby, výmaľba ník v múre kaplnky, boli umiestnené oltáre. V priestore pod oltárom bola socha Krista ležiaceho v hrobe. Tiež existovala socha Bolestnej Matky sediacej pod krížom. Na priečelí kaplnky bola maľba alegorickej postavy Cirkvi stojacej na skale s krížom v ruke a s epigrafom : „ Nos autem gloriali oportet in Croce Domini Nostri Christum Crucifixum, Iudaeeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam“. Bol tam aj druhý nápis : „Verbum Crucis pereuntibus quidemstultitia est, his autem, qui salvi fiunt, host est nobis, DEI virtus est“. Maľba sa pravdepodobne nachádzala na štíte fasády. Rok 1714 – dokončenie siedmych nových zastavení, ktoré zrejme nahradili pôvodné jednoduchšie, v odstupoch lemujúce chodník ku kaplnke Kalvárie. Rok 1721 – obnova „starých poodieraných“ obrazov. Rok 1722 – výsadba stromov. Rok 1731 – obnovená výsadba stromov zničených pri požiari. V tom istom roku bol na kalvárii postavený nový kríž s drevenou sochou Ukrižovaného obitou medeným plechom. Kristova rúška a lúče boli pozlátené. Toho roku bola zaznamenaná oprava zastavení a obnova kaplnky s nádvorím, omietnuté múry, sochy nanovo polychrómované. Rok 1738 – v kaplnke bol umiestnený medený pozlátený kríž s relikviou Najsvätejšieho kríža, liturgická plátenná výbava, obrazy a liturgická zástava. Rok 1768 – k skupine Ukrižovania pridané sochy lotrov „ z medi“ – zrejme šlo o maľbu na medenom plechu. Rok 1771 – umiestnenie mreží na kaplnke. Rok 1774 – zachoval sa opis slávnostnej púte: „kázeň pre nemeckú národnosť zaznela z murovanej kazateľnice stojacej dodnes pri kaplnke, zatiaľ čo Slováci nastupovali na vrch zo strany komorskej brány a slovo Božie počúvali v mieste, kde sa svah začína prudšie dvíhať a kde bola postavená kazateľnica /KV 1829/ Rok 1828 – oprava zastavení a ohradenia kaplnky. Rok 1829 – opis kaplnky z KV: Kaplnka s bočnými kaplnkami, ohradená múrom. Spojená s átriom bránou, vymaľovaná nie je (pôvodné maľby boli zatreté). Veža pokrytá plechom a so železnými mrežami, na vrchu veže železný kríž, dva zvony – väčší a menší, prístup k vežičke je schodmi zo zadnej strany hlavného oltára. Išlo zrejme o mobilné schody, rebrík, bočné oltáre nie sú uvádzané, pri posviacke v r. 1713 uvádzaný len jeden oltár s drevenou menzou a pod ňou vyhĺbenina vo forme hrobu. Boli realizované viaceré drobné opravy, vrátene oltára v kaplnke. V múre ohradenia kaplnky a v jej okolí sa zvonka nachádzalo päť obrazov – 4 zhotovené na plátne a jeden z dreva. V nikách múru ohradenia v ich vnútri bolo šesť obrazov – 4 na plátne a jeden drevený, tiež ďalšie obrazy nižšej kvality – 8 vpravo a 6 vľavo. Tiež tu bolo 20 drevených lavíc. Posledná štvrtina 19. stor. priniesla nové výjavy v nikách kaplnky, ich počet sa zvýšil na dnešných 8. Rok 1903 – pribudla skupina Ukrižovania na nádvorí kaplnky.

Galéria