Kostoly a úrady – Gr. kat. kostol Castice


Adresa:
č. 89 Cestice, 04471 Cestice

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
055/4648207

E-mail:
ocu-cestice@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Bc. Róbert Grešo


Obec leží na náplavových kužeľoch tokov Idy a Čečanky v záp. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, nivné pôdy. Nálezy slovanského osídlenia. Prvá pís. zmienka z r. 1317 (Zosta), kostol s farou. Podľa portálneho súpisu z r. 1427 mali 58 usadlostí s dominantným maďarským obyv. V 1. pol. 15. stor. v správe hradu Veľká Ida patriaceho rodine z Perína. V 18. stor. príchod slovenského gr. kat. obyv, poľnohosp. a tkáčstvo. Po vzniku ČSR čiastočná parcelácia Schellovho veľkostatku. Pri požiari r. 1921 zhorelo 66 domov. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska, pri prechode frontu ťažké hosp. škody. Rím. kat. kostol sv. Jána Nepomuckého z 13. stor. s barok. prestavbou z 18. stor., gr. kat. kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky z r. 1877, ref. neskoroklas. kostol z pol. 19. stor. Gr. kat. far. úrad, ref. cirk. zb., fil. rím. kat. far. úrad Čečejovce. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ, Dom smútku. ZO Csemadok. Autobusová zastávka., žel. stanica. Člen Združenia obcí údolia Kaňapty.

Galéria