Kostoly a úrady – Gotický kostol


Adresa:
č. 39, 08233 Chmiňany

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
051/7795237

Fax:
051/7795237

Kontaktná osoba:
Cyril Miškuf


Chmiňany sú obec na Slovensku v okrese Prešov. Južne od obce bolo slovanské hradisko spred 11. stor. Gotický kostol zo 14. stor, renesnčne upravený v 17. stor., keď ho doplnili vežou so štítkovou atikou. Oltár s obrazom z r. 1766. Obec Chmiňany má 736 obyvateľov, z toho 344 občanov rómskeho pôvodu. V obci je 113 obývaných domov a 2 obývané bytovky. Jedna je šesťbytová a druhá osembytová v rómskej osade. Obec má erb a pečiatku, v ktorých je znázornený sv. Michal Archanjel. Vlajka je žlto-čierno-bielej farby. Obec Chmiňany leží na južnom okraji Nízkych Beskýd a na ľavostranných prítokoch Dlhého potoka. Najstaršia priama písomná správa o obci je z roku 1332, v ktorej sa uvádza, že v miestnom kostole pôsobil farár Martin. Existencia kostola však dokazuje, že obec jestvovala už niekoľko desaťročí pred najstaršou písomnou správou. Od polovice 16. storočia bola obec v záložnej držbe Prešova. Neskôr patrili Chmiňany šľachticom z Bertotoviec a Fričoviec. Postupný nárast počtu obyvateľov je zaznamenaný až koncom 18. stor., kedy mala obec 275 obyvateľov a v roku 1869 to bolo už 430 obyvateľov. Tí sa zaoberali okrem tradičného poľnohospodárstva aj pláteníctvom, furmankou a predajom dreva v Prešove. Odtlačok pečatidla pochádza z roku 1893. Celková výmera chotára je 750 ha, z toho je 188 ha ornej pôdy a 260 ha lesov.

Galéria