Kostoly a úrady – Farnosť Nanebovzatia Panny Márie


Adresa:
c.41, 067 22 Ohradzany

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
057/ 779 52 14

E-mail:
ohradzany@rimkat.sk


Schematismus venerabilis cleri dioecesis Cassociensis, z roku 1828 na str. 86 uvádza: „GOROGINYE. Parochia antigua.“ No neuvádza rok založenia farnosti. Preto môžeme iba približne odhadnúť dobu založenia farnosti Ohradzany. V knihe „Osídlenie severného Slovenska“ autor Ján Beňko, na základe informácií z diela „Adalékok ... 8, 1912, s.21 (Liber sancti Johannis)“ tvrdí, že v rok. 1549 Ohradzany patrili k 12 farnostiam, ktoré sa nachádzali v humenskom dištrikte. Doslovne píše: „Tomuto stavu osídlenia zodpovedali aj rímskokatolícke farnosti v humenskom dištrikte, v ktorom za Beskydským predhorím pred rokom 1549 bolo len 12 farských kostolov: v Humennom, Mysline, O h r a d z a n o c h ,...“ (str. 264). To znamená, že farnosť Ohradzany bola založená oveľa skôr ako pred rokom 1549. No presný rok založenia farnosti zatiaľ nepoznáme. Opierame sa o dokumenty a tie prvý raz spomínajú Ohradzany ako farnosť v roku 1549. Aké sú dejiny farského kostola v Ohradzanoch? V priebehu stáročí farský kostol v Ohradzanoch menil svoje miesto i podobu. Prvú zmienku o farskom kostole uvádza historik Ján Beňko vo svojej práci: „Osídlenie severného Slovenska“ na str. 264 autor píše: „Tomuto stavu osídlenia zodpovedali aj rímsko-katolícke farnosti v humenskom dištrikte, v ktorom za Beskydským predhorím pred rokom 1549 bolo len 12 farských kostolov: v Humennom, Mysline, Ohradzanoch...“ To znamená, že už pred týmto rokom (1549) bol v Ohradzanoch postavený kostol. Pravdepodobne tento kostol spomína aj Kanonická vizitácia kalvínskych vizitátorov z roku 1632. Okrem iného v nej čítame o Ohradzanoch toto: „Kostol majú... s veľa modlami (obrazmi?) s ruskými zástavami...“ (Haraszi-Az ungi reformatus egyházmegye 1931, str. 41-43). Tento kostol stal do začiatku 18. storočia. Podľa kanonickej vizitácie, ktorú vykonal humenský dekan v druhej polovici 18. storočia, vyššie spomínaný kostol prestal slúžiť svojmu účelu, a namiesto tohto kostola bol postavený iný kostol. Okrem iného zo spomínanej Kanonickej vizitácie vychádza A. Szekely, keď tvrdí: (Ján Mozolyi) kostol našiel v najmizernejšom stave. Bol murovaný. Dal ho vystaviť Zigmund Orosz de Csicser. Hoci bol vystavený len v roku 1719, ale na vlhkom mieste na nížine (v miestach, kde stojí teraz fara), nový farár ihneď dal sa do práce, takže už roku 1769 mohol byť posvätený základný kameň nového kostola, ktorý bol projektovaný na novom a vyššom mieste (na mieste, kde stojí terajší farský kostol). Tento nový kostol posvätil sám Ján Mozolyi už ako dekan dňa 21. januára 1774. Asistovali mu pritom Andrej Glatz, farár z Humenného a Maxim, farár z Matiašoviec...“ O tomto kostole Kanonická vizitácia prvého košického biskupa Andreja Szaboa vo farnosti Ohradzany z 5. augusta 1816 hovorí doslovne toto: „In possesione Goroginye Comm. Zempliniensi ingremiata Matre erecta est Ecclesia Parochialis per Parochum eorum Joannem Mozóly et VADiaconum Hommonensem anno 1774O B.V.M. in Coelos Assumpta dicata, non consecrata, verum per eundem Parochum qua VADiaconum benedicta, atque pro Festo Assumptionis B.V.Mariae Brevi Apostolico perpetuarum Indulgentiarum provisa. In situ elevationi Supra possessionem, sicce ab incendio non adeo tuto in longe Org. 10. in latitudine Orge 4. pro populo Parochiali praecipue majoribus Festivitatibus non adeo Sufficiens existit haec Ecclesia. Habet annexum coemeterium, Cryptam nullam. Structura ejus est ex materialibus solitis parietes et fornicem habet in optimo statu. Habet turrim pariter ex solidis materialibus in statu bono uti et Sacristiam; in turri pendenss 2 campanae benedictae (quidem) major circiter 85 (kg), minor 50 (kg?) appendit. Chorus est ex solidis materialibus in statu bono, organo 8 mutationum et trenula provisus. Sacristia aliquantum humida. Aras habet 3 Portatilibus integris duobus tertio vero ad parvam aram vitiato candelabris, 3 Mappis reliquique requisitis decenter instructas. In ara solum majori asservatur SSmum in Tabernaculo ligneo mundo ante quod lampas ob defectum fundi nonnisi tempore Divinorum ardet. Praeter aras unica duntaxat visitur imago in pariete Ecclasiae pendula.“ „(V obci Ohradzany, v župe Zemplínskej, je farský kostol, ktorý bol postavený za farára Jána Mozoly, ktorý je humenským dekanom, v r. 1774. Kostol je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii, opatrený úplnými odpustkami v zmysle Breve s. Stolice. Kostol je postavený na vyvýšenine obce a nie je celkom bezpečný pred požiarom. Je dlhý 10 orge (m?) a široký 4 orge (m?). Kostol priestorovo nestačí pojať farníkov zvlášť počas väčších sviatkov. Pri kostole je cintorín. Kryptu nemá. Je postavený z dobrého, solídneho stavebného materiálu. Steny a klenba sú vo veľmi dobrom stave. Kostol má vežu, ktorá je tiež z dobrého stavebného materiálu a je v dobrom stave, rovnako ako aj sakristia. Vo veži visia dva požehnané zvony. Väčší má asi 85 (kg?) a menší 50 (kg?). Chór je z dobrého materiálu a je v dobrom stave. Orgán je opatrený s 8 mutáciami a trenulou (trasľavý zvuk). Sakristia je dosť zemitá. V kostole sú tri oltáre. Dva oltáre majú všetko, čo majú mať, na treťom, malom oltári chýbajú svietniky. (Oltáre) sú opatrené troma oltárnymi obrusmi (antipendia?) a ostatnými potrebnými requisitami. Na hlavnom oltári, v čistom, drevenom Bohostánku sa uchováva Sviatosť oltárna. Pred ním horí lampa ale iba počas bohoslužieb, aby nedošlo k požiaru. Okrem oltárov na stene kostola visí iba jeden obraz.)“ Tento kostol bol v rokoch 1882 a 1899 z príspevkov veriacich opravený. V roku 1914 následkom silných otrasov pôdy bol veľmi poškodený. Preto ho v roku 1937 zbúrali a na jeho mieste sa započala výstavba nového farského kostola, a tento, v poradí štvrtý kostol, ktorý bol v Ohradzanoch postavený v r. 1939 sa v súčasnosti vypína nad Ohradzanami ako krásna dominanta. Je naozaj srdcom nielen obce Ohradzany, ale celej farnosti. Kiežby každý veriaci kresťan katolík, žijúci vo farnosti Ohradzany, čím častejšie a s vďačným srdcom oslavoval Pána v tomto chráme slovami 122 žalmu: „Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho...“

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni