Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Kostol má po troch stranách pavlače s kovovým zábradlím. Lavice sú masívne, z dubového dreva. Sakristia je murovaná. Oltár je drevený, maľovaný. Ohrada oltára je ručne vypracovaná - kovová, ružice sú tepané. Na oltári sú polychrómované sochy Mojžiša a Árona. Drevená rokoková kazateľnica nie je pôvodná, ale zakúpená zo staršieho chrámu, nevedno odkiaľ. Nad kazateľnicou je drevená polychrómovaná socha predstavujúca vzkriesenie Spasiteľa. Rokoková krstiteľnica je kamenná, stojí na trojitej volútovej nôžke asi z 18. storočia. Organ zhotovený v roku 1873 je chránenou pamiatkou. Kostol je postavený a upravený v klasicistickom štýle s prvkami baroka. Vnútorné rozmery kostola: dĺžka sakristie: 7,80 m šírka: 12,80 m výška: 8,50 m dĺžka lode po vežu: 26,20 m priestor pod vežou: 3,00 m Základný kameň kostola bol položený 3. mája 1784. Kostol bol bez veže, nesmel mať veľké okná ani vchod priamo z ulice. Posviacka chrámu sa konala 24. nedeľu po Sv. Trojici, ktorá pripadla na 21. november 1784. Vykonali ju Pavel Daxner ako domáci kazateľ a lubinský farár Samuel Búth ako posviacajúci. Kostolný oltár bol z pálenej tehly. Navrchu mal podobu srdca. Kazateľnica bola z dosiek. V čase posviacky kostol ešte nemal poriadne lavice, strecha bola šindľová a budova nebola omietnutá. Práce na kostole pokračovali až do r. 1806. Pre kostol bol v r. 1791 zakúpený oltár za 220 zlatých , v r. 1792 drevený oltár a kazateľnica za 271 zlatých a nakoniec oltárny obraz Ukrižovaného za 50 zlatých. V roku 1785 bola postavená fara. Na jar v roku 1786 bola na dve časti rozdelená veľká farská komora, a tak sa vytvorila jedna učebňa a byt pre učiteľa. V roku 1802 bola pri potoku postavená nová školská budova. Od r. 1786 mali evanjelici povolené zvony a od r. 1787 aj veže. Na konvente 26. januára 1797 bolo rozhodnuté, že ku kostolu bude pristavená veža. 1. mája bol slávnostne položený základný kameň, na ktorom sa mala budovať veža. Dokončená bola 20. septembra. Dňa 27.marca 1847 bol za kazateľa Božieho slova zvolený August Roy. V r. 1851 bola vytvorená a kamenným plotom ohradená farská záhrada. V roku 1852 zhorela v mestečku stará prízemná fara i škola, r. 1853 sa začalo s výstavbou fary z tvrdého materiálu, ktorá bola dokončená v nasledujúcom roku. V r. 1857 - 1858 bola k fare pristavená budova novej poschodovej školy. Evanjelická ľudová škola v mestečku bola v r. 1923 zrušená a jej budovy slúžia zborovým účelom. V r. 1867 staroturiansky zbor zakúpil tri nové zvony. Najväčším prínosom tohto agilného kňaza bola v r. 1870 - 1871 kompletná obnova kostola. Kostol bol predĺžený o prístavbu nového sanktuária, tlo kostola bolo prerobené do oblúka a ozdobené štukatúrou, dlažba obnovená položením pieskovcových dlaždíc. Vchod pod vežou kostola bol nanovo upravený zabudovaním zdvojených dverí. Za pôsobenia Ľudovíta Čulíka bola v r. 1897 staviteľovi Šaniakovi z Uherského Hradišťa zadaná práca nadstavenia veže o tri metre s tým, že jej dá aj nový krov, vežu oplechuje meďou a múry ozdobí novou fasádou. Tieto práce boli skutočne vykonané a výsledkom je dnešný vzhľad kostola. Podľa inventára spísaného v r. 1900 mal evanjelický cirkevný zbor kostol, faru, cintorín, školy v mestečku, na Papradi, na Dúbrave, dom č. 95 od Kýšku, dom č. 94, evanj. špitál (dom pre chudobných) s humnom na Lúčkach, zakúpený v r. 1891 a 21 kúskov rolí. V roku 1909 bola pre menšie deti postavená osobitná školská trieda (terajšia modlitebňa). Za pôsobenia Miroslava Bibzu bol v r. 1939 zadovážený nový oltárny obraz, ktorý namaľoval Kováčik. Za doterajšieho pôsobenia Milana Kubíka sa zmodernizovalo prostredie vo všetkých objektoch zboru. V r. 1959 bolo zavedené plynové kúrenie do modlitebne, v r. 1961 boli zakúpené tri kryštáľové lustre do kostola a urobená generálna oprava organa, v r. 1966 generálna oprava strechy na kostole a na farskej budove, v r. 1968 bol vymaľovaný kostol, v r. 1969 pri príležitosti inštalácie biskupa Západného dištriktu bol kostol upravený aj z vonkajšej strany. V r. 1971 boli na veži kostola vymenené všetky okná a zavedené elektrické vykurovanie kostola. V r. 1975 bola do kostola položená mramorová dlažba, v r. 1976 boli zabudované nové vchodové dvere do kostola. V r. 1981 bol do modlitebne zakúpený nový elektrofonický organ. Na Starej Turej sa konali aj viaceré významné konventy: 17.3.1707 - seniorálny konvent Branecko-čachtického seniorátu, ktorý volil vyslancov na Ružomberskú synodu 10.8.1830 - Latrocinium Ó-Turense, búrlivý konvent, kde išlo o voľbu seniorálneho dozorcu spomedzi dvoch kandidátov, konvent sa konal za prítomnosti superintendenta Bilnicu 23.11.1861 - superintendentský konvent za predsedníctva K. Kuzmányho 1948 - dištriktuálny konvent Západného dištriktu vedený biskupom F. Ruppeldtom 26.10.1969 - inštalácia biskupa Západného dištriktu Rudolfa Koštiala Dr. Dušan Úradníček: Pamiatke 200. výročia postavenia tolerančného evanjelického kostola na Starej Turej

Galéria