Kostoly a úrady – Evanjelický kostol


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Kostol evanjelický renesančný z roku 1560 so zvyškami gotickej veže, niekoľkokrát prestavaný a v roku 1912 rozšírený Kokavský zbor postupne rástol a pri kanonickej vizitácii vykonanej v cirkevnom zbore 15. februára 1596 seniorom Jánom Rimanovianym, je uvedené, že cirkev a škola sa nachádza v dobrom stave, na veži sú umiestnené štyri zvony (čo v tej dobe malo málo cirkevných zborov). Kokava patrila medzi niekoľko obci, ktoré mali od roku 1466 desiatkové výsady potvrdené od Petra Andreja z Palična, kanonika ostrihomskej kapituly, podľa ktorých si cirkevné desiatky mohol ponechať miestny farár. Matej Šulek nám sprostredkoval znenie viacerých nápisov čitateľných koncom 18. storočia (1795). Nápis nad dverami sakristie, hovorí o postavení kostola v Kokave v roku 1566: „Hoc templum fundamentaliter erectum anno 1566. Renovatum vero, ampliatum et dealbatum sub regimine ecclesiae admodum reverendi clarissimi viri D(omi)ni Andreae Piscatoris, Rectore scholae Petri Rosjar a redempto humano genere 1665. Decimo autem dealbatum existente parocho Loci D(omi)no Johanne Risz, rectore scholae Stephano Laczko Anno a dato Cristo 1702. Renovatum porro judice existente Stephano Gajdos, aedituo Georgio Šteffanik Anno 1750 mense junio.“ V preklade: „Tento kostol bol od základov postavený roku 1566. Obnovený však, vyzdobený za vedenia cirkvi veľa dôstojným a najosvietenejším mužom, pánom Andrejom Piscatorom, správcu školy Petra Rosjara, roku od vykúpenia ľudského rodu 1665. Znovu vybielený počas existencie desiateho farára (tohto) miesta Jána Risza, správcu školy Štefana Lacku, roku od narodenia Krista 1702. Ďalej obnovený za richtára Štefana Gajdoša, kostolníka Juraja Štefánika, v mesiaci júni roku 1750.\"

Galéria