Kostoly a úrady – Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom


Adresa:
Pieštianska 4/16, 90613 Brezová pod Bradlom

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
034/6242136

Mobil:
0907791265

Fax:
034/6242136

E-mail:
brezova@ecav.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Viera Mosná

Otváracie hodiny:
Po. 7:30 - 16:30

Ut. 7:30 - 15:30


St.
7:30 - 16:30


Štv.
7:30 - 15:30


Pia.
7:30 - 13:30
Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Brezovej pod Bradlom vznikol v roku 1610. Prvým farárom bol sliezsky rodák Adam Mihuda. Medzi ďalších významných kňazov pôsobiacich na Brezovej patrili: Abdon Autenícius, za ktorého pôsobenia si v roku 1650 evanjelici postavili kostol. Tolerančný patent vydaný cisárom Jozefom II. z r. 1781 umožnil obci, kde sa našlo aspoň 100 evanjelických rodín, postaviť si kostol, faru a školu. To využili i brezovskí evanjelici a pod vedením svojho farára Ondreja Lekényho, postavili si v r. 1784 kostol. V tomto tolerančnom kostole pôsobil i známy národovec Jozef Miloslav Hurban, ktorý bol v cirkevnom zbore kaplánom v rokoch 1840 – 1843. K významným osobnostiam nesporne patrili i Ján Pravoslav Leška (1881- 1909), známy svojou literárnou a prekladateľskou činnosťou a Ján Lichner (1909-1951), ktorý v roku 1919 založil prvú slovenskú meštiansku školu na Brezovej. Jej činnosť začala 7. januára 1919. Výsledkom jeho iniciatívy je, že Brezová má pomník Majstra Jana Husa (1922), Hurbanov pomník (1933), pamätnú tabuľu kňaza, seniora Jána Lešku (1931), ktorá je umiestnená na ev. fare, ale aj Národný dom Štefánikov, otvorený 28. 10. 1925. Zásluhou kňaza Jána Lichnera bolo na Brezovej vybudované Letovisko evanjelickej mládeže (1940), ktoré dodnes slúži hlavne deťom a mládeži a pod názvom Misijné stredisko Matejková poskytuje možnosti rekreácie a duchovného vzdelávania mladým ľuďom z celého Slovenska, ale i zo zahraničia. Súčasný evanjelický kostol bol postavený na základoch tolerančného kostola. 5. mája 1868 brezovskí evanjelici postavili jeho základný kameň. Nový a majestátny chrám Boží posvätil 16. novembra 1873 – v 23. nedeľu po Svätej Trojici biskup Ľudovít Geduly. Brezovský organár Martin Šaško znovu zložil organ, svoje prvé dielo z r. 1834, ktorý bol počas stavby nového kostola rozobratý a uložený v jeho dielni a dal tiež na miesto oltár a kazateľnicu, ktoré tiež pochádzali z tolerančného kostola. V chráme je novobarokový oltár s obrazom Krista na Olivovej hore. Oltár podľa návrhu Jána Dušeka, profesora Priemyselnej školy v Chrudimi realizoval František Chorvát, rezbár a sochár z Kutnej Hory. V rokoch 2003 – 2004 prešiel kostol zásadnou rekonštrukciou – obnovou fasády, ktorej úlohou bolo nielen skrášliť jeho vzhľad, ale aj odstrániť značnú vlhkosť obvodových múrov. Obnovená fasáda bola 8. 4. 2005 ocenená firmou Baumit, s. r. o. Bratislava ako fasáda roka 2004. Dodnes v cirkevnom zbore pôsobí mužský cirkevný spevokol založený brezovským učiteľom a kantorom Michalom Kútzkym, ktorý oficiálne začal svoje pôsobenie pri posviacke kostola / 16.11. 1873/ a duchovne obohacuje a skrášľuje slávnostné podujatia organizované ev. cirkevným zborom i mestom. Pre duchovné vzdelávanie svojich členov sa v cirkevnom zbore okrem obdobia adventu a pôstu vo štvrtok o 17.00 hod konajú biblické hodiny pre dospelých, zamerané na štúdium Písma svätého. Cirkevný zbor nezabúda ani na deti a mládež, na výchovu budúcich generácií brezovských evanjelikov. Každú nedeľu o 10.00 hod sa schádzajú deti na stretnutiach Detskej besiedky v priestoroch starej cirkevnej školy (dnešný Dom služieb). Tam sa stretáva i evanjelická mládež pravidelne v piatok o 16.00 hod. Ku bohoslužbám, ku oslave nášho nebeského Otca srdečne pozývame všetkých v nedeľu o 10.00 hod do chrámu Božieho a počas zimného obdobia v tom istom čase do zborovej siene.

Galéria