Kostoly a úrady – Evanjelický kostol-Farský úrad Dobroč


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
047/439 71 64

Kontaktná osoba:
Juraj Buzalka


Nad obcou sa vypína evanjelický kostol a cintorín, ktorý je spoločný s obcou Dobroč. Je ohradený múrom, ktorý podľa odhadu archeológov pochádza z konca 13. a začiatku 14. storočia. V tomto období to bol porochiálny kostol alebo kaplica rodu Balassovcov.Pripúšťa sa, že tu boli kedysi dve svätyne spojené podzemnou chodbou, jedna z nich patrila mníchom. Pod vežou je hlboká jama, ktorá pravdepodobne nadväzovala na podzemnú chodbu vedúcu k Divínskemu hradu. Archeologicky nie je preskúmaná. Pôvodné zvony odňali za čias I. svetovej vojny na vojenské účely.Pôvodne bol kostol katolícky, zasvätený sv.Anne, avšak v 15. storočí ho katolíkom odobrali husiti a začali ho používať ako obranný bod. Po reformácii prešiel do rúk evanjelikov. V 18. storočí bola vybudovaná na južnej strane drevená zvonica s tromi zvonmi rôznej veľkosti. Kostol je pôvodne z ranogotického obdobia. Je to jednoloďová stavba s presbytériom a polygonálnym uzáverom , s pristavenou sakristiou a južnou predsieňou. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté lomenou valnou väzbou, loď je s rovným stropom. Veľmi skorý pôvod chrámu prezrádza aj pätková rímsa románskej profilácie. Nachádza sa po oboch stranách víťazného oblúku. Uzáver presbytéria tvorí gotické okienko, v sakriistii štrbinové. Fasády sú hladké. Obranný múrik je so strielňami. Oltár pochádza z obdobia baroka, z polovice 18. storočia. Tvoria ho dva točné stĺpy, akantové bočné uši a nadstavce, na ktorých boli pôvodne sochy Mojžiša, Árona a apoštolov Pavla a Petra. Tia však boli z kostola odcudzené. Ďalej sú to serafínske hlavičky a Božie oko.Uprostred sa nachádza starší obraz na dreve. Je to zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Na predele je renesančný obraz Posledná večera. Oba pochádzajú z pôvodného oltára zo 17. storočia. Kazateľnica je neskorobaroková z roku 1772. Vyrobil ju neznámy majster polychromovanou drevorezbou. Na kruhovom schodišti po pravej strane, ktoré je členené pilastrami, je reliéf zobrazujúci dvanásťročného Ježiša Krista v chráme. Vo výplňach je rokajový dekor. Zadnú stenu vytvára kartuš s dátumami a nápisom. Baldachýn je lemovaný čučkami. Celkový vzhľad dotvára modrý mramor a zlatá a strieborná ornamentika. Zvonica – ide o drevenú barokovú, samostatne sto­jacu pri kostole hrázdenú stavbu z 2. polovice 18. storočia so štvorcovým pôdorysom a šindľovou ihlanovou strechou. Zvony pochádzajú z 90-tych ro­kov 17. storočia. Počas 1. svetovej vojny boli zlo­žené a ich kov bol použitý na hlavne kanónov. V roku 1923 boli zakúpené terajšie zvony, ktoré sú vyhotovené v troch rôznych veľkostiach. Zvonica bola spojená s kostolom podzemnou chodbou, kde je dnes už len prepadlisko. História cirkevného zboru Evanjelická fara je dosvedčená v roku 1397.Biskup Novohradskej župy Samuel Melik na zasadnutí 2. mája 1611 v Lučenci potvrdil zákony evanjelického seniorátu. Tu je spomínaný biskup Merempschlang András, dobročský farár. V Dobroči sa v tom istom roku konala prvá seniorálna kongregácia. Začiatkom 17. storočia má cirkevný zbor v Dobroči veľké príjmy z pozemkov na lazoch, ktoré kedysi patrili Balassovcom, ale aj z pozemkov z ktorých dávajú déžmu jednotlivci. 8. júna 1624 sú spomenuté aj dobročské fílie, Mýtna, Kotmanová a Píla, ktoré trvajú dodnes. O živote dobročského cirkevného zboru na konci 17. storočia a začiatkom 18. storočia nám podáva správy pokladničný denník, ktorý sa začal viesť v roku 1684 a viedol ho farár Martin Rakyta. Z neho sa dozvedáme, že v 90 - tych rokoch 17. storočia si zbor zadovážil potrebné kostolné zariadenie ako lavice, zvon a oltár. Po Thokolyovských bitkách sa kostol znovu dostáva do evanjelických rúk. Cirkevnú matriku začal viesť koncom júla 1696 farár Jakub Blaszy pod názvom REGESTUM. V roku 1784 vymerali pri kostole nový cintorín, ktorý bol spoločný pre Dobroč a Mýtnu. Zbor bo dobre situvaný, lebo na lazoch vlastnil 570 uhorských jutár pôdy. V roku vizitácie ( 1899 ) činila árenda 1 028 zlatých. Služby božie sa konali podľa agendy. Spieva sa zo spevníka. Kamžu prestali používať ešte v roku 1880. V trojičné nedele býva katechitácia 25. november 1923 je pre dobročský zbor evanjelickej cirkevi a. v. pamätným dňom. V tento deň bol obnovený chrám a zakúpený nový organ. Stratu svojich zvonov počas I. svetovej vojny cirkevníci veľmi ťažko znášali a pri svojich skromných pomeroch v roku 1923 zakúpili nové zvony hlasovo ladené do takej tóniny, ako boli predošlé. Počas SNP vtedajší farár Gustáv Kolény podpísal tzv. MEMORANDUM, v ktorom bol vyjadrený nesúhlas so Slovenským štátom. Toto memorandum bolo ukrývané a zakopané v dobročskom kostole. V roku 1965 sa začala stavba novej evanjelickej fary, o výstavbu ktorej sa v najväčšej miere zaslúžil evanjelický farár Ján Búlik. Dohotovenie a posviacka fary sa uskutočnila za veľkej účasti evanjelických farárov a veriacich obce dňa 7. septembra 1969. V roku 2002 sa dokončili opravné práce na kostole. Skrášlilo sa okolie kostola a vymenila sa nová strecha. V súčasnej dobe pôsobí v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore slova božieho kazateľ Juraj Buzalka.

Galéria