Kostoly a úrady – evan.kostol


Adresa:
Háj č176, 03901 Háj

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
043/4922685

Kontaktná osoba:
Jarmila Ižipová


Kostol /ev.ref./ z 19.stor. Kazateľnica klasicistická s ľudovo riešenou zvukovou strieškou a volútovým nadstavcom. Leží v JV časti Turčianskej kotliny v predhorí Veľkej Fatry. V chotári obce v lokalite Tlstá hora bolo v mladšej a neskorej dobe bronzovej pohrebisko, na ktorom bolo odkrytých 86 žiarových hrobov. Keramika z tohto pohrebiska svedčí o tom, že tunajšie sídlisko existovalo ešte aj v dobe halštatskej, laténskej a rímskej. O Háji sa v listinných prameňoch stretávame v r. 1256 a 1264, kedy Belo IV. vydelil z nej 40 jutár zeme pre sv. Michalskú faru. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., povozníctvom, tesárstvom, pálením vápna a dreveného uhlia. JRD bolo založené v r. 1952, neskôr zlúčené s JRD Mošovce. Pôvodne rím. kat. gotický kostol sv. Kozmu a Damiána pochádza asi z r. 1454, prestavaný začiatkom 17. stor. a upravovaný v r. 1671. Baroková rím. kat. fara je z r. 1764. Ev. a. v. kostol bol postavený v r. 1819 - 1821. Obec je rodiskom K. Holubyho (1826 - 1848), slov. dobrovoľníka popraveného v r. 1848. Pôsobil tu spisovateľ T. Masník (1640 - 1697).

Galéria