Kostoly a úrady – Ev. ref. kostol


Adresa:
Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
056/6793351

Fax:
056/6793351

Web:

Kontaktná osoba:
Monika Rakacká

Otváracie hodiny:
Pracovné hodiny : Po-Št 8.00 - 16.00, Pi 8.00 - 12.30


Leží v južnej časti Vý­cho­do­slo­ven­skej nížiny, na úpätí Zemplínskych vrchov v nadm. výške okolo 180 m. Sídlisko vzniklo pravdepodobne v 13. storočí a vybudovali ho obyvatelia zo staršej Veľkej Tŕne. Okolo r. 1440 hospodárilo v dedine do 15 poddanských domácností. Neskôr obyv. pribúdalo. V r. 1600 tam bolo 33 poddanských domov. V r. 1715 tu hospodárilo 12 poddanských domácností, v r. 1720 už 19 domácností. V miestnom chotári boli výnosné vinice. V r. 1828 bolo 48 domov a 372 obyv., v r. 1900 bolo 605 obyv. V priebehu celého svojho vývoja bola srdcom tokajskej vinonhradníckej oblasti na slovenskom území. V r. 1924 tu vznikla Výskumná stanica vinohradnícka, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj tokajského vinohradníctva. Táto zanikla v r. 1988. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Medzi archit. dominanty patria: ev. ref. kostol z r. 1656, po­sta­vený v štýle maďarských kostolov s rovnakou výzdobou. Z čias tejto prestavby pochádzajú aj maľby, rytiny, podobizne, erby a nápisy. Výskum potvrdil, že uvedený kostol bol postavený na zvyš­koch pôvodného gotického kostola. Dnes oby­vatelia pracujú v priemyselných a sú­krom­ných firmách v okolí. Tokajské vínne pivnice pochádzajú z 13. stor. a budova bývalého kláštora. V obci sa nachádzajú objekty občianskeho vybavenia: obecný úrad, materská škola, kultúrny dom, knižnica, ihriská, 3 predajne, pohostinstvo, ka­der­níctvo a holičstvo, dom smútku. Hlavné zameranie miestneho programu obnovy de­diny do r. 2006: re­kon­štrukcia a prístavba kul­túrneho domu, re­kon­štrukcia miest. komunikácií, výstavba chodníkov. Výstavba inform. tabúľ o Tokaj­skej vinohradníckej ob­lasti, zriadenie obecného múzea, revitalizácia verejnej zelene, značenie tokajskej cesty, zriadenie inform. kancelárie, autobusové čakárne, rekonštrukcia obecného úradu, do­budovanie kanalizácie, výstavba a značenie cykloturist. a turistických trás a chodníkov.

Galéria