Kostoly a úrady – ev. ref. kostol v Drahňove


Adresa:
č. 1 Drahňov, 07674 Drahňov

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
056/6395388

Fax:
056/6283276

E-mail:
obec.drahnov@pobox.sk

Kontaktná osoba:
Tibor Jasovský


Leží v strednej časti Východoslovenskej nížiny, na západnom vale Laborca, v nadm. výške okolo 106 m. V chotári sa našli slovanské pamiatky z 9. až 10. stor. Drahňovské sídlisko jestvuje nepretržite od 9. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1262. Zemepánmi Drahňova boli od 13. stor. tamojší zemania. V Drahňove jestvovala mýtnica od 14. stor. Pravdepodobne od 15. stor. sa Drahňov vyvíjal ako mestečko. V miestnom sídlisku stálo v r. 1600 tridsaťsedem domov mešťanov, kaštieľ miestnych zemanov, kostol, fara a škola. V 17. a začiatkom 18. stor. mestečko Drahňov prudko upadalo, až sídlisko spustlo, takže okolo r. 1715 vôbec nejestvovalo. Obnovený Drahňov mal v r. 1720 len 9 meštianskych, resp. roľníckych domov a v r. 1828 ich bolo 84 s 605 obyvateľmi. V Drahňove zrejme jestvoval katolícky kostol pred 14. stor. Katolícki farári v ňom pôsobili približne do r. 1600. Odvtedy v ňom pôsobili ev. kazatelia. Kaštieľ postavili v r. 1812, ev. ref. kostol v r. 1836.

Galéria