Kostoly a úrady – chrám Cirkvi Bratskej


Inštitúcia:
Reformovaná farnosť


Cirkev bratská Najnov�í chrám v Hermanovciach patri miestnemu zboru Cirkvi Bratskej. chrám Cirkvi Bratskej z vnútra Peter Pri�tiak, Bc., Ing., kazatež a správca zboru Bohoslu�by zboru a biblické hodiny: Nedeža10.00 /Bohoslu�by/, Utorok18.00/Biblická hodina v Giraltovciach , obtý�deň/, �tvrtok18.00 /Biblická hodina v Medziankach/, Piatok18..30/Biblická hodina v Hermanovciach n. T/ Kontakt: tel. 00421574492968, e-mail: hermanovce@cb.sk História a súčasnos� zboru: Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Hermanovciach n. T spočiatku patrilo do materského zboru Cirkvi bratskej v Pre�ove, kam veriaci dochádzali raz mesačne. Vzhžadom na početnos� tohoto spoločenstva v obci sa veriaci začali modli� a pripravova� na stavbu novej modlitebne /zborového domu/ . Stavba sa zahájila v júni 2000 a ukončila posviackou a zalo�ením samostatného zboru v septembri 2003. K zboru Cirkvi bratskej v Hermanovciach n.T patria aj stanice (filiálky) v Medziankach a v Giraltovciach . V súčasnosti má zbor 59 dospelých členov, celkový počet veriacich vrátane detí a náv�tevníkov je pribli�ne 100.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni