Kostoly a úrady – Artikularny kostol Sv. kriz


Adresa:
č. 67, 03211 Galovany

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


Príbeh kostola vo Svätom Kríži Po veľkom rozmachu evanjelictva v Liptove okolo roku 1610 sa v druhej polovici 17. storočia dostala do plného prúdu rekatolizácia. Proti absolustistickému režimu a krutému útlaku nekatolíckych cirkví sa roku 1678 rozpútalo veľké povstanie kurucov pod vedením kežmarského veľmoža Imricha Tökölyho. Jeho počiatočné úspechy donútili kráľa Leopolda I. k ústupkom. Roku 1681 zvolal do Šopronu snem, na ktorom okrem iného odvolal svoje mimoriadne protireformačné nariadenia z rokov 1667 a 1670. V zmysle zákonného článku - artikulu č. XXVI - vyneseného šopronským snemom sa protestantom mali vrátiť kostoly, ktoré si postavili pred obdobím perzekúcie, pravda, za predpokladu, že sa im medzitým nedostalo katolíckeho vysvätenia. Toto opatrenie spôsobilo, že namiesto vrátenia 888 skonfiškovaných umožnili šopronské artikuly iba výstavbu 38 nových modlitebníc, ktoré sa mali rozmiestniť v jedenástich Turkami neobsadených stoliciach Uhorska, medzi nimi i v Liptovskej. V týchto stoliciach sa zostavili komisie, ktoré mali za úlohu vyznačiť pre modlitebne stavenisko. V rámci svojej kompetencie sa komisie usilovali pod všemožným zámienkami klásť evanjelikom do cesty najrozličnejšie prekážky a svojvoľným prekrúcaním šopronských artikúl sprísňovali už beztak dosť obmedzujúce sankcie. Predpis, že sa majú postaviť na pokraji obcí a v mestách mimo mestských hradieb, viedol k výberu stavebných parciel na odľahlých, ťažko prístupných miestach, napríklad uprostred močarín. Zákaz používať na stavbu kameň znamenal v praxi vylúčenie všetkých murárskych techník. Tak sa muselo stavať výlučne z dreva bez poriadnych základov, aby sa maximálne zmenšila trvácnosť evanjelických cirkevných objektov. Tieto nesmeli mať vežu ani zvony a ich vchod musel byť na strane odvrátenej od cesty. Tieto drevené evanjelické modlitebne postavené na základe zákonných článkov z roku 1681 vošli do histórie ako kostoly artikulárne.

Galéria